Kimya Dawson

 

The Talbot Hotel - Stoke on Trent - 23 January 2004

 

The Talbot Hotel - Stoke on Trent - 13 July 2003